Les següents condicions s’apliquen en cancel·lacions en grup o individuals. La cancel·lació deu ser notificada per escrit, abans de l’inici del torneig. El dia en que la notificació sigui rebuda per TOT PER LESPORT, és la data efectiva de la cancel·lació. Es responsabilitat del líder del grup informar de la política de cancel·lació a tots els jugadors/es del seu equip. Si qualsevol persona o grup cancel·la la seva participació en qualsevol moment després de la reserva, es cobraran les següents taxes de cancel·lació:

  • En cas d’haver rebut el talonari d’autofinançament, i s’ha iniciat la venta d’aquest, no es retorna cap import
  • En cas de cancel·lació 15 dies abans del torneig, i amb el talonari sense vendre en la seva totalitat, es retornaran un 60% del cost del torneig
  • En cas de cancel·lació després de 15 dies abans del torneig, no es retornarà cap import

*En cas de malaltia greu o lesió, s’haurà de justificar amb certificat mèdic, i es retornaran la part proporcional del que no s’ha venut de talonari del talonari, fins a un màxim de 100 euros.

** En tots els casos en que es retorna algun import, s’ha d’enviar el talonari d’autofinançament amb el nom del/la jugador/a. I quan s’hagi rebut, es farà la devolució.